Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Rita Miliūnaitė. DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENOS VARIANTAI

 

    Monografijoje nagrinėjama dabartinės lietuvių kalbos vartosenos ir jos variantiškumo problematika, susijusi su bendrinės kalbos norminimu. Remiamasi duomenimis, sukauptais iš pastarųjų dviejų dešimtmečių rašytinės žiniasklaidos ir interneto šaltinių, kitų viešosios vartosenos sričių.
    Pirmoje dalyje ieškoma priimtiniausio būdo, kaip tirti ir apibūdinti terpę, kurioje funkcionuoja variantiški kalbos reiškiniai ir klostosi jų konkurencijos santykiai. Atskleidžiami dabartinėje vartosenoje vykstantys procesai, parodomi nauji raidos polinkiai.
    Antroje dalyje svarstomi teoriniai vartosenos variantiškumo klausimai, aptariamos įvairios variantiškumo apraiškos (variantai, dubletai, sinonimai ir kt.). Pagrindžiama sociolingvistikai artimesnė vartosenos variantų samprata. Pateikiama pirminė vartosenos variantų klasifikacija, kuri reikalinga norminamiesiems darbams ir sociolingvistiniams tyrimams, taip pat duomenų bazėms kurti ir vartosenos duomenims sisteminti.
    Monografija skirta ne tik kalbos specialistams ir humanitarinių specialybių studentams, bet ir visiems, kas domisi dabartine lietuvių kalba ir joje vykstančiais pokyčiais.  Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. – 248 p.