Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Bendrinės kalbos tyrimų centras

 

 Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

 

 Nuo 2015 m., įvykdžius Lietuvių kalbos instituto struktūrinę pertvarką, įkurti šeši mokslo centrai, iš kurių vienas – BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRAS. Nuo 2016 m. vasario 1 d. jam vadovauja dr. Jurgita Jaroslavienė. Iki to laiko Centrui vadovavo dr. Rita Miliūnaitė.


Centrą sudaro šešios temos:


Bendrinės kalbos normų tyrimo tema (vad. dr. Rita Miliūnaitė), tel. (8 5) 234 71 93;
„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tema (vad. dr. Danutė Liutkevičienė), tel. (8 5) 263 80 46;
Eksperimentinės fonetikos tema (vad. dr. Jurgita Jaroslavienė), tel. (8 5) 234 60 54;

Gramatikos tema (vad. dr. Rolandas Mikulskas);
Mokyklinės lituanistikos tema (vad. dr. Aurelija Tamulionienė), tel. (8 5) 234 71 93;
Semantikos ir ekonominės lingvistikos tema (vad. prof. dr. Jolanta Zabarskaitė), tel. (8 5) 263 73 41.

 

Į Centrą sujungti keli iki 2015 m. Lietuvių kalbos institute dabartinės lietuvių kalbos tyrimus vykdę padaliniai:

 

Leksikografijos centras
(jo darbus tęsia „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ grupė ir Semantikos ir ekonominės lingvistikos grupė)

 

Bendrinės kalbos skyrius

(jo darbus tęsia Bendrinės kalbos normų tyrimo grupė)

 

Gramatikos skyrius

(jo darbus tęsia Semantikos ir ekonominės lingvistikos grupė)

 

Eksperimentinės fonetikos tema ir Mokyklinės lituanistikos tema – nauji perspektyvūs dariniai, kurių veiklos kryptys išsikristalizavo buvusiuose LKI padaliniuose – Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje ir Bendrinės kalbos skyriuje.

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

DARBUOTOJAI

LEIDINIAI

PROJEKTAI, DUOMENŲ BAZĖS

SVARBIAUSI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI

 

Jono Jablonskio KONFERENCIJOS

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Centro tikslai yra sinchroniniai struktūriniai ir taikomieji dabartinės bendrinės lietuvių kalbos tyrimai. Siekdamas šių tikslų, Centras įgyvendina šiuos uždavinius:

  • kuria, sistemina ir atnaujina mokslo žinias apie dabartinės lietuvių kalbos fonetinę, leksinę, semantinę ir gramatinę sandarą bei jos struktūrinius ir funkcinius pokyčius, atskleidžia tų pokyčių priežastis ir dinamiką;
  • tiria ir vertina variantiškus bei naujus įvairių kalbos lygmenų vartosenos reiškinius, nagrinėja bendrinės kalbos normų funkcionavimą ir raidą bendrinės kalbos vartojimo ir jai artimose srityse, tiria bendrinės kalbos vartotojų kalbines nuostatas;
  • kalbos funkcionavimo stebėsenos pagrindu kuria ir taiko inovatyvias tyrimų metodologijas;
  • vykdo atliktų tyrimų sklaidą: leidžia „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, mokslo žurnalą „Bendrinė kalba“, rengia Jono Jablonskio ir kitas mokslines bei praktines konferencijas, seminarus, konsultuoja visuomenę bendrinės kalbos normų ir vartosenos klausimais, atlieka kalbos ekspertizes ir kt.

 

BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRO DARBUOTOJAI

 

Bendrinės kalbos normų tyrimo tema

 

Rita Miliūnaitė (vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja)

Rasuolė Vladarskienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

Agnė Aleksaitė (vyresnioji laborantė)

 

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tema

 

Danutė Liutkevičienė (vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja)

Violeta Černiutė (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

Aurelija Gritėnienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

Daiva Murmulaitytė (vyriausioji mokslų darbuotoja)

Vilija Sakalauskienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

Lijana Puzinienė (redaktorė)

Danutė Stakienė (redaktorė)

 

Eksperimentinės fonetikos tema

 

Jurgita Jaroslavienė (vadovė, mokslo darbuotoja)

Jolita Urbanavičienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

 

Mokyklinės lituanistikos tema

 

Aurelija Tamulionienė (vadovė, mokslo darbuotoja)

Tatjana Stepanova (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

Rita Mikelionytė (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

 


Semantikos ir ekonominės lingvistikos tema

 

Jolanta Zabarskaitė (vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja)

Veslava Čižik-Prokaševa (mokslo darbuotoja)

Anželika Gaidienė (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

Aurelija Gritėnienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

Loreta Semėnienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

Robertas Stunžinas (mokslo darbuotojas)

 

Gramatikos tema

 

Rolandas Mikulskas (vyresnysis mokslo darbuotojas)

Daiva Šveikauskienė (mokslo darbuotoja)

 

 

BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRO LEIDINIAI

 (nuo 2015 m.)

[Informacija rengiama]

 

MOKSLO ŽURNALAS

 

 

TĘSTINIS ELEKTRONINIS LEIDINYS

 

 

 

  BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRO
      PROGRAMOS, PROJEKTAI

 

  • 2012–2016 m. Ilgalaikė programa „Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai“.
  • 2013 m. kovas – 2015 m. rugpjūtis. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“  su partneriais – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu (koordinatorius), Lietuvos edukologijos universitetu ir Šiaulių universitetu – vykdomas ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (vad. dr. R. Miliūnaitė).
  • 2015 m. birželis–lapkritis. „Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).

 

SVARBIAUSI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI

 

 

 Atnaujinta 2017-02-20